AVALEHT
KALENDER
 
KOGUDUS

KIRIK

TEGEVUSED

SÕPRUSKOGUDUSED

UUDISTE ARHIIV

PILDIALBUM

VIITED

 


UUDISED

MARTNA KALMISTU SISEKORRAEESKIRI

 

 

 

 

Martna kalmistu sisekorra eeskirjad

 

1. peatükk ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Üldsätted

(1) Martna kalmistu (edaspidi kalmistu) haldaja on EELK Martna Püha Martini kogudus.

(2) Kalmistu sisekorra eeskiri (edaspidi eeskiri) on kehtestatud kalmistuseaduse (RT I, 23.03.2015, 104) § 7 lg 2 alusel.

(3) Kalmistu on kantud muinsuskaitseliste mälestiste registrisse nimetusega „Martna kirikuaed ja kalmistu“ (nr 4072).

(3) Eeskiri on heaks kiidetud EELK Martna Püha Martini koguduse juhatuse 7. jaanuari 2018 koosoleku nr 1/8  otsusega nr 3.

(4) Kalmistul viibides või töid teostades on füüsilised ja juriidilised isikud kohustatud järgima käesolevat eeskirja.

(5) Käesoleva eeskirjaga sätestamata juhtudel tuleb pöörduda kalmistuvahi või EELK Martna Püha Martini koguduse õpetaja poole.

 

§ 2. Mõisted

(1)   Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest matmiskohast;

2) matmisluba – annab õiguse matta eraldatud hauaplatsil olevale matmiskohale;

3) hauaplatsi kasutaja – isik, kelle nimele on kalmistu haldajaga vormistatud hauaplatsi kasutusõiguse leping;

4) matja – isik, kes korraldab matuseid;

5) kalmistu haldaja – EELK Martna Püha Martini kogudus;

6) kalmistuvaht – EELK Martna Püha Martini koguduse töötaja, kes tegeleb kalmistu heakorra eeskirja täitmise kontrollimise ja kalmistu korrashoiuga;

7) kalmistu rajatised – kalmistu territooriumil paiknevad ehitised ja rajatised (piirdeaed, kaev jm).

 

§ 3. Kalmistu inventar

(1) Kalmistul on:

1) kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;

2) kalmistu töötajate tööks ja inventari hoidmiseks vajalikud ruumid;

3) infotahvlid teabega teenuste kohta;

4) kalmistu plaanid, kuhu on märgitud hooned ja rajatised;

5) matmiseks vajalik inventar (äärelauad, labidad, haudalaskmise lindid);

6) veevõtukoht;

7) kvartalite ja ridade tähised looduses.

 

 

2. peatükk HAUAPLATSI ERALDAMINE

 

§ 4. Hauaplatsi suurus

(1) Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks.

(2) Kasutaja soovi kohaselt eraldatakse kas ühe- või kahekohaline, erandjuhtudel kuni neljakohaline hauaplats (nn pereplats).

(3) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:

1) ühe hauakohaga hauaplats 1,5 x 2,50 m;

2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;

3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 m;

4) nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 m.

(4) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on vähemalt 1 x 1 m.

 

§ 5. Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

(1) Kalmistuvaht eraldab hauaplatsi surmatunnistuse ettenäitamisel ja sõlmib hauaplatsi kasutuslepingu vastavalt taotleja soovile ühe- või mitmekohalisena, erandjuhtudel kolme- või neljakohalisena.

(2) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse 25-ks aastaks. Lepingusse märgitakse hauaplatsi suurus, kasutaja andmed ja isikute andmed, kellele lähevad lepingu tingimused üle pärast lepingu sõlminud isiku teovõime kaotust või surma. Lepingu lisaks on hauaplatsi asukoha skeem. Lepingu tähtaja möödudes tuleb hauaplatsi kasutajal sõlmida uus vastavasisuline leping. Kolm kuud enne lepingu tähtaja lõppemist on kalmistuvaht kohustatud sellest hauaplatsi kasutajale kirjalikult teatama.

(3) Hauaplatsid, mille kasutuslepingut ei ole uuendatud kahe aasta jooksul tähtaja lõppemisest, loetakse vabadeks. Vabad hauaplatsid kuuluvad uuesti väljaandmisele, v.a kalmistu vanadel haudadel (tähistatud kalmistu plaanil).

(4) Matmise registreerib kalmistuvaht või koguduse õpetaja EELK Martna Püha Martini koguduse matuste registreerimise raamatus.

(5) Eraldades hauaplatsi, näitab kalmistuvaht matjale hauaplatsi asukoha märkides kohapeal platsi mõõdud. Eraldatakse nii üksikuid kui ka mitmekohalisi (nn perekonna) hauaplatse. Hauaplatsi eraldamise märge tehakse kalmistu plaanile.

(6) Hauaplatsi kasutaja võib soovi korral kasutusõiguse üle anda teisele isikule, millest tuleb kalmistu haldajale kirjalikult teatada.

(7) Kasutaja surma korral läheb hauaplatsi kasutusõigus üle tema pärijatele.

(8) Hauaplatsi eraldamisel või hauaplatsi kasutusõiguse üleminekul teisele isikule annab haldaja kasutajale käesoleva eeskirja ühe eksemplari.

(9) Haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul kui hauaplats on jäetud kasutaja poolt hooldamata ning isik pole sellekohast ettekirjutust täitnud kahe aasta jooksul, ega tellinud haldajalt hauaplatsi hooldamise teenust.

(10) Ettekirjutus saadetakse haldaja poolt kasutaja elukoha aadressile tähitud kirjaga.

(11) Kui ettekirjutust ei olnud võimalik kasutajale kätte anda, siis hauaplats tähistatakse teatega, milles märgitakse hauaplatsi uuesti kasutusse andmise aeg, vastutava töötaja nimi ja telefoni number täiendava info saamiseks.

 

3. peatükk MATMISE KORD

 

§ 6. Matmisraamat ja matmisluba

(1) Kalmistu kohta peetakse matmisraamatut.

(2) Matmisraamatus registreerib haldaja matuse kohta järgmised andmed:

1) surnu perekonna ja eesnimi;

2) surnu sünni- ja surma kuupäev;

3) matuse kuupäev;

4) kalmistu nimi;

5) hauaplatsi asukoht vastavalt kalmistu plaanile;

6) hauaplatsi kasutaja andmed.

(3) Matmisloa väljastab haldaja maetava isiku surma tõendava dokumendi alusel (Lisas 1).

(4) Matmisluba koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb hauaplatsi kasutajale ja teine kalmistu haldajale.

 

§ 7. Matmine

(1) Matmine on lubatud päikese tõusust päikese loojumiseni.

(2) Kirstu või urni matmisel järgitakse põlist matmistava:

1) kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,2 m;

2) urni matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,0 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,2 m;

3) kirstud on üldjuhul kergesti kõdunevast materjalist, vastasel juhul tehakse märge matuste registreerimise raamatusse.

(3) Kui haua rajamisel ilmneb ettenägematuid takistusi, võib kalmistuvahi loal rajada haua, mille sügavus või kaugus hauaplatsi piirist erineb käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust.

(4) Haua kaevamine ja matmine on ilma matmisloata keelatud. Haua kaevamist võib haldajaga kokkuleppel teostada matja.

(5) Eelseisvast matmisest peab kalmistuvahile teatama vähemalt kaks ööpäeva enne matmist.

(6) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine teisaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul, vajadusel muinsuskaitseameti esindaja kirjaliku loa alusel.

(7) Matja korrastab hauaplatsi pärast matmist. Matmise käigus kõrvalolevale hauale või üldkasutatavale alale tekitatud kahjustused korrastab matja või hüvitab kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või hauaplatsi kasutajaga.

(8) Varem eraldatud mitmekohalisele hauaplatsile matmine võib toimuda hauaplatsi kasutaja ja kalmistuvahi loal.

 

§ 8. Pealematmine

(1) Pealematmine võib toimuda hauaplatsile kasutaja soovil 20 aasta möödumisel, v.a urnimatus.

(2) Pealematmisel peab varasem matus ja tervena säilinud kirst jääma puutumata.

(3) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse.

(4) Kultuurimälestiseks tunnistatud haual pealematmist ei toimu.

 

 

§ 9. Ümbermatmine

(1) Ümbermatmist teostatakse seaduses sätestatud korras.

 

 

4. peatükk KALMISTU TÖÖAEG

 

§ 10. Kalmistu on avatud ööpäevaringselt

(1) Kalmistuvaht tööaeg kalmistul on tööpäevadel välitööks sobiva ilmaga päikesetõusust päikese loojanguni (või suveajal kella 9-st kuni 17-ni).

(2)   Matmine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga kalmistu lahtioleku ajal.

 

 

5. peatükk KALMISTU HEAKORRA NÕUDED

 

§ 11. Heakord kalmistul

(1) Hauaplatsi kasutajal ja kalmistu külastajatel tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Komposteeritavad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb paigutada selleks ettenähtud konteinerisse või selleks ettenähtud ladestuspaika.

 

§ 12. Keelatud tegevus kalmistul

(1) Kalmistul on keelatud:

1) hauaplatsi, -tähise ja -rajatise mistahes rikkumine;

2) koduloomade kaasatoomine;

3) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse;

4) hauaplatsi omavoliline laiendamine;

5) üldkasutatavatel aladel asetsevate puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine;

6) sõitmine jalgrattaga või mistahes mootorsõidukiga v.a invasõidukid ja teenindav transport;

7) loomade matmine.

8) võtta omavoliliselt maha puid ja põõsaid.

 

 

5. peatükk HAUAPLATSI HOOLDAMINE JA KORD

 

§ 13. Hauaplatsi kujundamine

(1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

(2) Hauaplatsil tähistatakse matusekoht risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonna- ja eesnimi ning sünni- ja surmadaatumid:

1) hauarist võib olla kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;

2) hauakivi või hauaplaat võib olla kõrgusega maapinnast kuni 75 cm;

3) hauasammas võib olla kõrgusega maapinnast kuni 180 cm;

4) erandjuhtudel võib muinsuskaitseameti ja haldaja loal paigaldada alapunktides 1-3 nimetatud hauatähiseid suuremates mõõtmetes.

(3) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, istepink jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude kääbusvorme, rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud kõrgusega üle 2 m ja põõsad kõrgusega üle 0,8 meetri) võib rajada vaid haldaja loal. Hauaplatsi kasutaja paigaldatud hauatähised ja rajatised on tema omand.

 

§ 14. Hauaplatsi hooldamine

 

(1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

(2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad. Muuhulgas peab kasutaja vastutama selle eest, et hauaplats vastaks järgnevatele nõuetele:

1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;

2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;

3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;

4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;

5) hauaplatsi kattev liiv või muu kattematerjal on puhas;

6) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;

7) hauaplatsi katteplaadid on terved.

 

 

6. peatükk HOOLDAMATA HAUAPLATSI ARVELEVÕTMISE JA TAASKAUSTUSSE ANDMISE KORD

 

§ 15. Haldaja õigused ja kohustused

 

(1) Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on haldajal õigus teha hauaplatsi kasutajale suuline märkus või kirjalik ettekirjutus.

 

(2) Märkuse või ettekirjutusega juhitakse hauaplatsi kasutaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse matmisplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, mis ei või olla lühem kui 2 kuud.

 

(3) Hauaplatsi kasutaja poolt märkusega mittearvestamisel, ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on haldajal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine ja nõuda matmisplatsi korrastamise kulud sisse hauaplatsi kasutajalt.

 

(4) Kalmistuvaht on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

 

(5) Kalmistuvahil on õigus eemaldada kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud haldaja ja vajadusel Muinsuskaitseameti loal.

 

(6) Kalmistuvahil on õigus kahe aasta möödumisel matuse toimumise ajast tasandada pinnasekääbas hauaplatsil.

 

(7) Hauaplatsi kasutaja (k.a tema pärija ning kasutuslepingu sõlmija) on kohustatud hooldama ja korras hoidma hauaplatsi, seal asuvaid hauatähiseid ja piirdeaedu ning sellega piirnevaid teid. Kui hauaplatsi kasutaja ei saa nimetatud kohustusi mõjuvatel põhjustel täita, peab ta sellest mõistliku aja jooksul teatama kalmistuvahile. Hauaplatsi kasutaja võib hauaplatsi hooldamiseks sõlmida vastava teenuseosutamise lepingu kalmistuvahiga vastavalt teenuste hinnakirjale (Lisa 2).

 

(8) Kalmistuvahil on õigus hauaplatsi kasutamine lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud kasutaja poolt üle viie aasta hooldamata, s.o rohtunud, risustunud ning hauatähised ja –rajatised on ilmsete kõdunemise tundemärkidega.

 

(9) Kalmistuvaht korraldab hauatähiste ja -rajatiste säilitamist, remonti, lammutamist või üleviimist järgmistel juhtudel:

1) vabanenud hauaplatsidel kooskõlastatult matjaga;
2) kui hauaplatsil on rajatis või tähis, mis ei ole kooskõlas käesoleva eeskirjaga või ei sobi kalmistu planeeringuga ning kasutaja ei ole hauaplatsi tähtaegselt korrastanud. Töö tehakse hauaplatsi kasutaja kulul.

 

 

5. peatükk LÕPPSÄTTED

 

§ 17. Vastutus

Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust karistusseadustikuga ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

 

Küllike Valk

EELK Martna Püha Martini koguduse hooldajaõpetaja

(.pdf) »

← kõik uudised   ↑ üles

 
EELK Martna Püha Martini kogudus | 90601 Martna, Läänemaa | tel 58093633, martna@eelk.ee